Vedtægter

VEDTÆGTER FOR LISELUND GANLØSE FORENINGSHUS

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Liselund Ganløse Foreningshus

§2 Foreningens hjemsted
Foreningens hjemsted er Ganløse, 3660 Stenløse, Egedal Kommune, under Hillerød retskreds, der er foreningens værneting.

§ 3. Formål
Stk. 1. Liselund Ganløse Foreningshus er en nystiftet forening, der har som formål at repræsentere Ganløses borgere, virksomheder og foreninger i bestræbelserne på at erhverve, indrette og anvende Liselund som forsamlingssted for Ganløses borgere og foreninger.

§4. Medlemskab
Stk. 1. Som medlemmer optages foreninger, netværksgrupper, frivillige organisationer, firmaer og private personer, der vil arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker via kontingentbetaling på foreningens konto, hvorefter medlemskabet træder i kraft.
Stk. 3. Medlemmerne kan ikke forpligtes udover kontingent og frivillige indbetalinger.
Stk. 4. Husets faste brugere skal være medlemmer af foreningen og har op til to faste pladser i bestyrelsen.
Stk. 5. Udmeldelse kan ske skriftligt med mindst 30 dages varsel til udtræden af foreningen pr. 31/1.
Stk. 6. Kontingentet betales årligt forud og fastsættes på generalforsamlingen
Stk. 7. Medlemmer kan ekskluderes, hvis de modvirker foreningens formål eller groft overtræder husordenen for Ganløse Foreningshus. Ekskluderingen træder i kraft fra bestyrelsens beslutning herom. Det ekskluderede medlem kan forelægge eksklusionen til endelig afgørelse på en generalforsamling.
Stk. 8. Mindst 2/3 af medlemmerne af bestyrelsen skal bestå af repræsentanter fra foreninger, netværksgrupper eller frivillige organisationer som er medlem af Ganløse Foreningshus, disse medlemmer skal være bemyndigede til at repræsentere deres respektive organisationer i forhold som vedrører Ganløse Foreningshus.

§5. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts. Den indkaldes med tre uges varsel til medlemmerne og skal indeholde dagsorden og et revideret regnskab.
Stk. 3. Alle medlemmer, der senest 14 dage før generalforsamling har betalt skyldigt kontingent, er stemme- og valgberettiget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men medlemmer er valgbare til tillidsposter, hvis der foreligger tilsagn fra dem. Hver deltager på generalforsamlingen har kun
én stemme, uanset hvor mange foreninger, deltageren repræsenterer. Hver forening har én stemme.

Stk. 4. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter
• * Valg af dirigent
• * Valg af referent
• * Valg af stemmeudvalg
• * Bestyrelsens beretning og visioner for det kommende år
• * Fremlæggelse af regnskab for Ganløse Foreningshus
• * Fastsættelse af kontingent
• * Indkomne forslag
• * Budget
• * Valg for 2 år:
• Formand i lige år.
• Kasserer i ulige år.
• Op til 4 medlemmer i lige år
• Op til 4 medlemmer i ulige år
• * Valg for 1 år:
• 2 suppleanter
• * Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
• * Eventuelt

Stk. 5. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før afholdelsen.
Skt. 6. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal og håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan begæres af et medlem, og anvendes altid ved valg til tillidsposter, hvor der er flere opstillede end pladser.
Stk. 7. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal og træder i kraft på den generalforsamling, de vedtages på.

§6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 2 uges varsel, eller når mindst 1/3 del af medlemmerne fremsender skriftlig begrundet anmodning herom og med punkter til dagsordenen til formanden, hvorefter der højst må gå 4 uger inden afholdelsen.

§7. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Den daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der er på 5 – 10 medlemmer.
Stk. 2. Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg af sekretær og næstformand.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg og undergrupper til opgaveløsning.
Stk. 4. Der afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder, der indkaldes og ledes af formanden eller i hans fravær af næstformanden. Bestyrelsesmøder kan også begæres skriftligt indkaldt af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og skal i så tilfælde afholdes senest 14 dage efter begærin- gen.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen, heraf formanden eller næstformanden er til stede.
Stk. 6. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for Foreningshusets drift, ansættelser og afskedigelser. Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder budgetforslag og handlingsplaner.
Stk. 9. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. Mødeindkaldelser og referater skal være tilgængelige for foreningens medlemmer.

§8. Økonomi og tegningsregler
Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret.
Stk. 2. Foreningen tegnes ved formanden eller i hans fravær næstformanden og yderligere et bestyrelsesmedlem. Ved indgåelse af væsentlige økonomiske beslutninger tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 3. For foreningens aktiviteter hæfter kun foreningens formue.

§9 Regnskab og revision
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af regnskab og budgetter og har pligt til at give revisionen alle ønskede oplysninger.
Bestyrelsen forvalter foreningens indtægter og formue, men hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§10. Opløsning.
Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal på to efterfølgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Foreningens aktiver tilgår en forening eller et projekt med lignende formål efter den opløsende generalforsamlings anvisning.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 28. januar 2021

Bestyrelsen er af generalforsamlingen blevet bemyndiget til at revidere og ændre vedtægterne, således at disse lovformeligt kan anvende i forbindelse med bl.a. fondsansøgninger m.m.


2024: Bestyrelsen består af:

Formand: Bo Otterstrøm – boo@foreningshus.dk

Næstformand: Martine Bach-Kristensen – martine@foreningshus.dk

Kasserer: Svend Rasmussen – sr@foreningshus.dk

Medlem: Per Raahauge – pr@foreningshus.dk

Medlem: Stine Haagemann Larsen – ssl@foreningshus.dk

Medlem: Merete Langwadt Guld – mlg@foreningshus.dk

Sekretær: Anne Hjælmsø – ahj@foreningshus.dk

Medlem: Carina Klarskov – ck@foreningshus.dk

Medlem: Eva Lunding Olsen – elo@foreningshus.dk

————————————–

Kommende arrangementer

Nyheds arkiv

Det er let at blive medlem

Det eneste du skal gøre, er at indbetale 200,00 kr. pr. medlem, som dækker for et personligt medlemskab i et år. For foreninger  og virksomheder er beløbet også kun 200,00 kr. årligt.

Vi har gjort det endnu lettere at blive medlem.
Scan koden herunder med din mobil og betal med MobilePay – det eneste du skal skrive på, er din e-mail – som du skriver som besked