Vedtægter

VEDTÆGTER FOR GANLØSE FORENINGSHUS

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Ganløse Foreningshus

§2 Foreningens hjemsted
Foreningens hjemsted er Ganløse, 3660 Stenløse, Egedal Kommune, under Hillerød retskreds, der er foreningens værneting.

§ 3. Formål
Stk. 1. Ganløse Foreningshus er en nystiftet forening, der har som formål at repræsentere Ganløses borgere, virksomheder og foreninger i bestræbelserne på at erhverve, indrette og anvende Liselund som forsamlingssted for Ganløses borgere og foreninger.

§4. Medlemskab
Stk. 1. Som medlemmer optages foreninger, netværksgrupper, frivillige organisationer, firmaer og private personer, der vil arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker via kontingentbetaling på foreningens konto, hvorefter medlemskabet træder i kraft.
Stk. 3. Medlemmerne kan ikke forpligtes udover kontingent og frivillige indbetalinger.
Stk. 4. Husets faste brugere skal være medlemmer af foreningen og har op til to faste pladser i bestyrelsen.
Stk. 5. Udmeldelse kan ske skriftligt med mindst 30 dages varsel til udtræden af foreningen pr. 31/1.
Stk. 6. Kontingentet betales årligt forud og fastsættes på generalforsamlingen
Stk. 7. Medlemmer kan ekskluderes, hvis de modvirker foreningens formål eller groft overtræder husordenen for Ganløse Foreningshus. Ekskluderingen træder i kraft fra bestyrelsens beslutning herom. Det ekskluderede medlem kan forelægge eksklusionen til endelig afgørelse på en generalforsamling.
Stk. 8. Mindst 2/3 af medlemmerne af bestyrelsen skal bestå af repræsentanter fra foreninger, netværksgrupper eller frivillige organisationer som er medlem af Ganløse Foreningshus, disse medlemmer skal være bemyndigede til at repræsentere deres respektive organisationer i forhold som vedrører Ganløse Foreningshus.

§5. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts. Den indkaldes med tre uges varsel til medlemmerne og skal indeholde dagsorden og et revideret regnskab.
Stk. 3. Alle medlemmer, der senest 14 dage før generalforsamling har betalt skyldigt kontingent, er stemme- og valgberettiget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men medlemmer er valgbare til tillidsposter, hvis der foreligger tilsagn fra dem. Hver deltager på generalforsamlingen har kun
én stemme, uanset hvor mange foreninger, deltageren repræsenterer. Hver forening har én stemme.

Stk. 4. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter
• * Valg af dirigent
• * Valg af referent
• * Valg af stemmeudvalg
• * Bestyrelsens beretning og visioner for det kommende år
• * Fremlæggelse af regnskab for Ganløse Foreningshus
• * Fastsættelse af kontingent
• * Indkomne forslag
• * Budget
• * Valg for 2 år:
• Formand i lige år.
• Kasserer i ulige år.
• Op til 4 medlemmer i lige år
• Op til 4 medlemmer i ulige år
• * Valg for 1 år:
• 2 suppleanter
• * Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
• * Eventuelt

Stk. 5. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før afholdelsen.
Skt. 6. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal og håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan begæres af et medlem, og anvendes altid ved valg til tillidsposter, hvor der er flere opstillede end pladser.
Stk. 7. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal og træder i kraft på den generalforsamling, de vedtages på.

§6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 2 uges varsel, eller når mindst 1/3 del af medlemmerne fremsender skriftlig begrundet anmodning herom og med punkter til dagsordenen til formanden, hvorefter der højst må gå 4 uger inden afholdelsen.

§7. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Den daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der er på 5 – 10 medlemmer.
Stk. 2. Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg af sekretær og næstformand.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg og undergrupper til opgaveløsning.
Stk. 4. Der afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder, der indkaldes og ledes af formanden eller i hans fravær af næstformanden. Bestyrelsesmøder kan også begæres skriftligt indkaldt af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og skal i så tilfælde afholdes senest 14 dage efter begærin- gen.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen, heraf formanden eller næstformanden er til stede.
Stk. 6. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for Foreningshusets drift, ansættelser og afskedigelser. Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder budgetforslag og handlingsplaner.
Stk. 9. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. Mødeindkaldelser og referater skal være tilgængelige for foreningens medlemmer.

§8. Økonomi og tegningsregler
Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret.
Stk. 2. Foreningen tegnes ved formanden eller i hans fravær næstformanden og yderligere et bestyrelsesmedlem. Ved indgåelse af væsentlige økonomiske beslutninger tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 3. For foreningens aktiviteter hæfter kun foreningens formue.

§9 Regnskab og revision
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af regnskab og budgetter og har pligt til at give revisionen alle ønskede oplysninger.
Bestyrelsen forvalter foreningens indtægter og formue, men hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§10. Opløsning.
Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal på to efterfølgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Foreningens aktiver tilgår en forening eller et projekt med lignende formål efter den opløsende generalforsamlings anvisning.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 28. januar 2021

————————————–

Vedtægter For Liselund Ganløse ApS

§1

Navn

Selskabets navn er Liselund Ganløse ApS.

§2

Hjemsted

Selskabets hjemsted er Ganløse, Egedal Kommune.

§3

Formål

Selskabet har som formål at erhverve Liselund stuehus med tilhørende grund (matrikel nr. xxx) og i samarbejde med Ganløse Foreningshus indrette og opretholde det som samlingssted for borgere og foreninger i Ganløse by og omegn.

Formålet er endvidere at stille Liselund stuehus til rådighed som samlingssted for borgere og foreninger i Ganløse by og omegn under administration af Ganløse Foreningshus.

§4

Selskabskapital og anparter

Selskabskapitalen er på nominelt x kr. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. Selskabskapitalen er opdelt i x/1.000 anparter á nominelt 1.000 kr.

En anpart på nominelt kr. 1.000 giver een stemme på selskabets generalforsamling med den begrænsning, der følger af vedtægternes §7.

Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets anpartshavere. Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabskapitalen med indtil 2 mio. kr. til kurs 100 i stykstørrelser á kr. 1.000 eller multipla heraf. Forhøjelse sker ved kontant indbetaling til selskabet. Bemyndigelsen gælder for et år, og kan efter indstilling fra bestyrelsen forlænges af generalforsamlingen med et år ad gangen.

Der kan ikke udbetales udbytte til anpartshaverne. Dette gælder dog ikke i forbindelse med selskabets likvidation.

§5

Ledelse og tegning

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 personer, heraf formand, kasserer og sekretær. Der afholdes møder når formanden eller mindst to af medlemmerne ønsker det.

Formanden samt et bestyrelsesmedlemmer udpeges af Ganløse Foreningshus. Kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsens formand og kasserer udgør selskabets direktion, som forestår den daglige ledelse. Selskabet tegnes af direktionen.

§6

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Generalforsamling afholdes i hjemstedskommunen hvert år inden 1. april. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelse sker på selskabets hjemmeside og elektroniske til alle anpartshavere, der er noteret i selskabets ejerbog og har bedt om skriftlig indkaldelse.

En anpartshaver, der ønsker at deltage i generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest tre dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af årsberetning samt årsregnskab med revisionens påtegning til godkendelse
  3. Beslutning om anvendelse af overskud
  4. Godkendelse af budget og aktivitetsplan for det kommende år
  5. Valg af kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor for så vidt at en sådan skal vælges
  7. Eventuelt

§7

Afstemning

Ingen anpartshaver kan afgive stemme på mere end een anpart.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af indskudskapitalen er til stede, og at forslaget vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af indskudskapitalen ikke repræsenteret på første generalforsamling, indkaldes der senest 3 uger efter til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyntagen til den repræsenterede indskudskapitals størrelse.

§8

Regnskab

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskaberne revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

Årsregnskab, der består af årsberetning, balance, resultatopgørelse og noter, udarbejdes i over- ensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab (Årsregnskabsloven).

§9

Tvister

Alle konflikter mellem anpartshavere/anpartsselskabet og Ganløse Foreningshus skal søges løst ved direkte forhandling mellem de involverede parter.

Hvis konflikten ikke er løst ved direkte forhandling inden 4 uger fra konfliktens start, skal konflikten søges løst ved mediation. Mediator udpeges af de involverede parter i enighed.

Såfremt parterne ikke kan enes om at udpege mediator, skal mediator udpeges af formanden for danske mediatoradvokater. Omkostningerne herved deles ligeligt mellem de involverede parter.

*****************************************

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling, Ganløse den 21/11/2021

Jesper Borup                              Merete Langwadt Guld                                                   Ulla Høpner

Stine Lauritsen Larsen                Anne Hjælmsø Madsen                                                    Bo Otterstrøm

Bo Brøndum Pedersen              Per Raahauge Rasmussen                                                  Svend Rasmussen

*****************************************

Valgt på generalforsamling 2023: Kasserer Svend Rasmussen, Bestyrelsesmedlem Stine Haagemann Larsen og Per Raahauge. Udpeget af Ganløse Foreningshus: Formand Bo Otterstrøm og bestyrelsesmedlem Jesper Borup

Kommende arrangementer

Nyheds arkiv

Det er let at blive medlem

Det eneste du skal gøre, er at indbetale 200,00 kr. pr. medlem, som dækker for et personligt medlemskab i et år. For foreninger er beløbet 400,00 kr. årligt.

Vi har gjort det endnu lettere at blive medlem.
Scan koden herunder med din mobil og betal med MobilePay – det eneste du skal skrive på, er din e-mail (husk at skrive navn og adresse i kommentarfeltet)