Sidste nyt

Torsdag den 12. august 2021 var der møde i Planudvalget i Egedal kommune, hvor Liselund stuehus var på dagsordenen, og hvor det blev besluttet at give stuehuset særstatus i Lokalplanen, således at det kun kan sælges til særlige formål – vi i Ganløse Foreningshus er superglade for den gode udmelding, som nu betyder at vi kan byde på huset til en fair pris:

 • 6. Liselund – Beslutning om ændringer i lokalplan 60 – beslutning
 • Det skal besluttes om lokalplan 60 for Liselund skal ændres således, at det udelukkende bliver muligt at etablere foreningsformål og lignende i hovedhuset.
 • Administrationen indstiller, at:
  1. Der udarbejdes en ny lokalplan således at hovedhuset alene udlægges til foreningsformål og lignende.
  2. Administrationen får mandat til om nødvendigt at nedlægge et § 14 påbud, som betyder, at kommunen gennemfører ændringerne i lokalplan 60 senest et år efter påbuddet er udstedt.
 • SagsfremstillingByrådet har den 20. oktober 2020 endeligt vedtaget lokalplan 60 Liselund, Ganløse. Den 16. december 2020 besluttede Byrådet endvidere, at ejendommen Strædet 1, Ganløse skal sælges i særskilte salg, henholdsvis hovedhus og driftsbygninger. Samtidig blev det besluttet, at det skal ske inden for rammene af lokalplan 60 Liselund, Ganløse, som giver mulighed for boligbebyggelse. Efterfølgende har det store foreningsengagement der er udtrykt omkring at anvende hovedhuset til almennyttige aktiviteter til gavn for hele kommunen vist, at det ville være en fordel at hovedhuset fortsat skal fungere til foreningsformål. For at sikre at hovedhuset udelukkende kan anvendes til foreningsformål og lignende, så er det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for Liselund, idet den nuværende lokalplan også giver mulighed for indretning af boliger, erhverv og andre byformål, der kan indpasses i området. Det vurderes, at der kun bliver behov for enkelte ændringer i redegørelsen samt i lokalplanens §1 og §3. Ændringerne vurderes ikke at give anledning til ændringer af miljøvurderingen eller kortbilagene. Der tages forbehold for, at en kommende dialog med eventuelle interesserede købere kan give anledning til, at der skal foretages yderligere ændringer af lokalplanen. Med forbehold for at der kan komme andre ændringer, kan man i bilag 1 se de umiddelbart få ændringer, der som minimum skal indarbejdes i den nye lokalplan. Administrationen ønsker at få et mandat til, om nødvendigt, at kunne nedlægge et §14 forbud jf. planloven, hvis kommunen i forbindelse med udbud af de forskellige ejendomme modtager tilbud, hvor byder ønsker at anvende hovedhuset til andet end foreningsformål. § 14 lyder: ”Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed.” Et udbud vil kunne gennemføres umiddelbart efter byrådets beslutning om tillæg til lokalplan med mulighed for et § 14 påbud. Et salg til den kommende markedspris vil således ikke skulle afvente den endelige vedtagelse af et tillæg til lokalplan, men blot byrådets beslutning om at ville lave et tillæg til lokalplanen. Endelig overtagelse af ejendommen vil først kunne ske efter endeligt vedtaget tillæg til lokalplanen.
 • Konsekvenser for budgettetSagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. En indsnævring af lokalplanens anvendelsesmuligheder for hovedhuset vil i forbindelse med salg give en lavere pris. Salget vil stadig ske til markedspris ved åbent udbud.
 • Borgerdialog Da lokalplanen i sin helhed har været i høring (perioden) og der har været politisk afklaring af ønsket om at begrænse anvendelsen af bygningen, vil der ikke blive arrangeret et borgermøde. Derimod vil der i høringsperioden blive indledt dialog med de lokale foreninger, som måtte have interesse i at etablere deres virke i lokalerne for at sikre, at eventuelle forhold, som med fordel vil kunne skrives ind i lokalplanen kommer med.
 • Beslutning i Planudvalget den 12-08-2021
 • Niels Lindhardt Johansen (C) stillede følgende ændringsforslag: At hele Liselund-matrikel udlægges til fritidsformål, således at det ikke kun omhandler hovedhuset. 
 • Der blev stemt om ændringsforslaget:For stemte Niels Lindhardt Johansen (C) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 2 stemmer.Imod stemte Ib Sørensen (A), Hamad Mahmoud (A) og Ole B. Hovøre (V) med i alt 3 stemmer. 
 • Ændringsforslaget faldt. 
 • Indstillingen godkendt.  
 • Niels Lindhardt Johansen (C) begærer sagen i Byrådet.
 • Bilag Notat om ændringer i lokalplan 60 for Liselund